GL | Torhamns udde | Blekinge

Torhamns udde  | ©gustafsson 

Torhamns udde är ett naturreservat och fågelskyddsområde i sydöstra Blekinge.  Udden består av strandängar, betesmarker, björkskogar och ljunghedar. Torhamns udde är en av Sveriges mest kända fågellokaler. Särskilt på sensommaren 0ch hösten passerar stora skaror av flyttfåglar.

©ontact